เมืองไทยวัยเก๋า

ประกันชีวิต,เมืองไทยประกันชีวิต,เมืองไทย ,ไทยประกันชีวิต,keyman

 

จุดเด่นของโครงการ • มั่นใจได้ง่ายๆๆ…ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา • ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลังได้ง่ายๆๆ…ด้วยความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดถึง 200,000 บาท* • อุ่นใจได้ง่ายๆๆ…กับความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • สบายใจได้ง่ายๆๆ…ด้วยการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพถามให้กังวลใจ

* กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน 200,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ระยะเวลาของสัญญาประกันภัย   :  แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90

–  ระยะเวลาเอาประกันภัย              ครบอายุ 90 ปี

–  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย       ครบอายุ 90 ปี

2. อายุของผู้เอาประกันภัย           :  50 – 75 ปี

3. การชำระเบี้ยประกันภัย            :  รายปี และรายเดือน (เป็นไปตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย)

4. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายโครงการได้

5. ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ

6. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม          สูงสุดของโครงการเมืองไทย วัยเก๋า ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน  และเมื่อรวม     จำนวนเงินเอาประกันภัยของโครงการเมืองไทย วัยเก๋ากับโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม แล้วสูงสุดไม่เกิน     400,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

   1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือ       วันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญา       ประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่ นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่น

   1. การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ       การกบฏ   การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน       การปฎิบัติการของผู้ก่อการร้าย  เป็นต้น

หมายเหตุ  :   เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้                    ภาษีบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ                    ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สนใจแบบประกัน วัยเก๋า
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด


-------------------------------------------------

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

ชื่อของคุณ

อายุ

เพศ

จังหวัด

จำนวนเงินเอาประกัน

วงเงินชำระเบี้ยต่อปี

ท่านมีบัตรเครดิตหรือไม่

คุณต้องการทำประกันเพื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ข้อความเพิ่มเติม